ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 25.05.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

“ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 23.04.2012 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.04.2012 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,46% (ήτοι 5.654.992 μετοχές

Share

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας-

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Έκτακτη

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 27.03.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2005 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2005 εκπνέει στις 31

Share