ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Το εννεάμηνο 2009 η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”, η οποία αποτελεί την μητρική εταιρεία του Ομίλου, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ποσού ευρώ 5.879.549, ο οποίος

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2009 έως 30.09.2009, δημοσιεύονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην εταιρική

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2009 έως 30.6.2009, δημοσιεύονται το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 30.6.2009 ( παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2009 αποφάσισε επί όλων των

Share

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 09/06/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ομόφωνα ως νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου η κυρία Ευστρατία Στρογγυλού του Παναγιώτη,

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 02.06.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2009 έως 31.03.2009, δημοσιεύονται το Σάββατο 30 Μαΐου 2009 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στην ήδη δημοσιοποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου προσέθεσε τις πληροφορίες του άρθρου 10 του N. 3401/05

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2008 έως 31.12.2008, δημοσιεύονται το Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share