Σύμφωνα με το άρθρο 123 §3 περ. β) ν. 4548/2018, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» γνωστοποιεί τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται στις 27.6.2024, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.07.2024: 7.595.160 άυλες, κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Share

Η παρούσα έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Έκθεση») της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία») συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 με τίτλο ‘’Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020) και υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Share

Σύμφωνα με το άρθρο 123 §3 περ. β) ν. 4548/2018, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» γνωστοποιεί τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται στις 27.6.2024,

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 β) του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.08.2023 υφίστανται συνολικά 7.595.160 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφοι.

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 β) του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.08.2023 υφίστανται συνολικά 7.595.160 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφοι.

Share

Η παρούσα έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Έκθεση») της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία») συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 με τίτλο ‘’Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020) και υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Share

ΕΛΕΝΗ – ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   Έτος Γέννησης: 1978 Σπουδές: Είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου και

Share