Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2013 – 30/09/2013 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 30.09.2013, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Nοεμβρίου 2013 στην

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2013 – 30/06/2013 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 30.06.2013, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 στην

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της

Share

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2013   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2013 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,66% (ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160)

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2013 – 31/03/2013 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 31.03.2013, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στην

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2012 – 31/12/2012 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 31.12.2012, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 στην

Share

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: α) H Εταιρεία και οι θυγατρικές της

Share

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Share

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 25.06.2012 και δυνάμει

Share