Γνωστοποίηση Διανομής Μερίσματος Η εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της ότι η Τακτική Γενική

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2018 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 24.7.2018 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.07.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αριθ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 28.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 28/3/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έγινε αποδοχή της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αρετής Κυριακούλη

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 28/3/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ως νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου η κυρία Ευστρατία Στρογγυλού του Παναγιώτη,

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 22/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ομόφωνα ως νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου η κυρία Ελένη Σακελλαρίου του Βασιλείου,

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2017 – 30/06/2017 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2017 έως 30.06.2017, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018   1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Έκτακτη