Γνωστοποίηση Διανομής Μερίσματος Η εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της ότι η Τακτική Γενική

Share

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2018 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Share

Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 24.7.2018 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.07.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2018 – 30/06/2018 Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε» ανακοινώνει ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση του 2018 (01/01/2018 έως 30/06/2018) θα δημοσιευτεί αύριο (28/09/2018), μετά το

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 27.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Share

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.06.2018 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.505

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αριθ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 17.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Share

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.04.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.505

Share