ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000   Με την από 27.06.2024 απόφαση του Διοικητικού

Share

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §4β, Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4706/2020, και το άρθρο 4 §4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όπως αυτός περιέχεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό

Share

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ

Share

Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η μέτοχος κα Αρετή Κυριακούλη, η οποία έχει στενό δεσμό (συγγένεια α’ βαθμού) με τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία, προέβη την 23.02.2024 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε πώληση 400.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Share