Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2012 – 30/09/2012 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.09.2012, δημοσιεύονται την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 στην

Share

Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2012 – 30/06/2012 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.06.2012, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στην

Share

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2012   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2012 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,47% (ήτοι 5.656.042 μετοχές επί

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 25.05.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2012 – 31/03/2012 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 31.03.2012, δημοσιεύονται την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 στις

Share

Ανακοίνωση συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε είδος Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε στα πλαίσια της

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 23.04.2012   Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.04.2012 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,46% (ήτοι 5.654.992

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 27.03.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2011 – 31/12/2011 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2011 έως 31.12.2011, δημοσιεύονται το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 στις

Share