ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αριθ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 28.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 28/3/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έγινε αποδοχή της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αρετής Κυριακούλη

Share

Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 28/3/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ως νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου η κυρία Ευστρατία Στρογγυλού του Παναγιώτη,

Share