ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2012 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2012 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,47% (ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου

Share

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012   ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 25.05.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

“ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 23.04.2012 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.04.2012 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,46% (ήτοι 5.654.992 μετοχές

Share

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας-

Share