Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2014   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2014 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.535 μετοχές επί

Share

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014   ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 30.05.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2013   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2013 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,66% (ήτοι 5.518.555 μετοχές επί συνόλου 7.595.160)

Share

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013   ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share