Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2011 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2011 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,97% (ήτοι 5.618.171 μετοχές επί

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 31.05.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων

Share

H Εταιρεία με το σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007.

Share