Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Τακτική

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 27.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 14.01.2015   Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.01.2015 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70%

Share

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑ: Παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή προσυμφώνου αγοράς ακινήτου

Share

Η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 3 β) του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει ότι κατά την ημερομηνία προσκλήσεως των μετόχων στην Έκτακτη

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αριθ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 19.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 25.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή

Share