Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μηνιαίας χρηματιστηριακής τιμής και όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο 01/2002-12/2002. Ως μηνιαία χρηματιστηριακή τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της

Share

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μηνιαίας χρηματιστηριακής τιμής και όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο 01/2001-12/2001. Ως μηνιαία χρηματιστηριακή τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της

Share

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μηνιαίας χρηματιστηριακής τιμής και όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο 01/2000-12/2000. Ως μηνιαία χρηματιστηριακή τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της

Share

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μηνιαίας χρηματιστηριακής τιμής και όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο 01/1999-12/1999. Ως μηνιαία χρηματιστηριακή τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της

Share