Η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006, προέβη σε τροποποιήσεις (σημείωση 9 των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών και στη σημείωση 6.30 των

Share

Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» στις 27/3/2007. Παρέστησαν συνολικά 8 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,30%

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση _______________________________________ Μετά την από 01.03.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το

Share

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι, η σύζυγος του κου Σταύρου Κυριακούλη του Θεοφάνη Κυριακούλη, Υπεύθυνου Διοικητικού Σχεδιασμού, η οποία συνδέεται με τη σχέση που περιγράφεται στη περίπτωση (β)(iii) της παραγράφου

Share